PRAVIDLÁ ČLENSKÉHO PROGRAMU MY SME TRENČANIA

(platné od 30.5.2016)


Preambula:


My sme Trenčania je členský program (ďalej len „program My sme Trenčania alebo aj program“), ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36329509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10328/R (ďalej len „AS TN”).


Členstvo v programe My sme Trenčania

Členom programu My sme Trenčania sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Členstvo v programe je bezplatné.


Členom programu My sme Trenčania sa stáva účastník, ktorý pravdivo vyplnil registračný formulár dostupný vo fAnShope AS Trenčín. Svojím podpisom na registračnom formulári účastník potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil s týmito pravidlami programu My sme Trenčania (ďalej len „Pravidlá“) a súhlasí s nimi. Za platnú registráciu sa považuje taktiež kompletne vyplnený a odoslaný registračný formulár v elektronickej podobe, ktorý je k dispozícii na internetovej stránkewww.astrencin.sk.


Výhody pre členov programu My sme Trenčania

Zoznam aktuálnych výhod a benefitov platných pre členov, vrátane podmienok ich využitia, je k dispozícií na internetovej stránke www.astrencin.sk. Člen programu berie na vedomie, že prehľad výhod i samotné poskytovanie výhod pre členov programu sa môže po dobu trvania tohto programu priebežne meniť, nahrádzať či dopĺňať. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka výhod a benefitov zverejnená v danom čase na internetovej stránke www.astrencin.sk. Akékoľvek výhody, zľavy, benefity a odmeny sú právne nevymáhateľné.Ochrana osobných údajov

Účastník vyplnením registračného formulára udeľuje AS TN súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, telefónne číslo, e-mail ako aj údajov o svojich nákupných zvyklostiach za účelom vedenia databázy programu My sme Trenčania a za účelom marketingovej činnosti - zasielania informácií o nových produktoch a službách programu My sme Trenčania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas trvania členstva v členskom programe.

AS TN ako prevádzkovateľ programu sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).


Účastník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať AS TN o zmene vo svojich osobných údajoch.


Osobné údaje bude AS TN ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


V prípade, ak sa zákazník domnieva, že AS TN alebo tretie osoby v postavení sprostredkovateľa vykonávajú spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať AS TN o vysvetlenie, príp. odstránenie závadného stavu.


Na základe Zákona o ochrane osobných údajov má účastník právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom AS TN spracúva, a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.


Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu AS TN alebo elektronicky na emailovú adresu newsletter@astrencin.sk.


Účastník vyplnením registračného formulára súhlasí so zasielaním informačných emailov o marketingových aktivitách AS TN (tzv. newsletter). Tieto informačné emaily sa zasielajú do doby, dokým účastník nevyužije právo svoj súhlas odvolať. Účastník súhlas so zasielaním informačných emailov môže kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti AS TN alebo elektronicky na emailovú adresu newsletter@astrencin.sk.


Zánik členstva v programe My sme Trenčania

AS TN môže okamžite, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, rozhodnúť o okamžitom zániku členstva v prípade, že člen programu poruší tieto Pravidlá , alebo zneužil výhody poskytované programom My sme Trenčania.


Členstvo v programe My sme Trenčania môže zaniknúť taktiež z dôvodu ukončenia činnosti programu na základe rozhodnutia AS TN.


Člen programu je oprávnený kedykoľvek vypovedať členstvo v programe a to na základe písomnej výpovedi členstva, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede členstva, členstvo zaniká vždy k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola výpoveď členstva doručená AS TN.


Členstvo v programe My sme Trenčania zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní súhlasu člena programu so spracovávaním jeho osobných údajov.


Ukončením členstva v programe AS TN z akýchkoľvek dôvodov a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu všetky svoje práva a nároky, ktoré súvisia s členstvom, najmä nároky na všetky výhody vyplývajúce z členstva.Záverečné ustanovenia

AS TN si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Pravidlá. Akékoľvek zmeny či doplnky budú zverejnené na www.astrencin.sk, a to minimálne 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien v nich stanovených. Ak nebude zákazník so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený ukončiť svoje členstvo v programe.


Rozpis zápasov
14:45
Fortuna liga, 29. kolo, 28.4.2018
DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín
Príprava - Prípravný, 24.4.2018
FK Senica - AS Trenčín
Tabuľka
# Tím Skóre Body
1. FC Spartak Trnava 38:18 61
2. FC DAC 1904 Dunajská Streda 42:26 54
3. ŠK Slovan Bratislava 52:33 50
4. MŠK Žilina 50:47 44
5. AS Trenčín 66:44 42
6. MFK Ružomberok 34:29 37

# Tím Skóre Body
1. FC Nitra 25:21 41
2. MFK Zemplín Michalovce 29:29 35
3. FK Železiarne Podbrezová 26:41 31
4. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 32:46 27
5. 1. FC Tatran Prešov 19:50 21
6. FK Senica 22:51 19


kompletná tabuľka
Facebook
adidas
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín  McDonalds  VRM  Edart
 Mercedes Benz  Corgoň  Smoker  SWAN  Machunka  slovlak  aegon